இந்நிமிசம் வரை…!


முடிந்துவிட்டதென்று

நான் முடிவு செய்த

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: