தோட்டத் தொழிலாளிகள்


அன்று
நிக்ரோக்களின்
சோதரர்கள்

இன்று
பொருளாதாரச்
சிலுவையின்
இயேசுக்கள்

என்றும்
இருட்டு பெட்டியில்
விழுந்து கிடக்கும்
ஓட்டுக்கள்

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: