சுய துளிகள்


இருளின் புதிர்
விழித்திடல்களில
உன் விரிந்த மார்பின்
சுவரோவியங்கள்
என் குகைகளை சேர்த்து
சுயங்களையும்
தின்று தீர்த்தபடி
மூச்சின் அனல் வெளிகளில்
என் குறிவெறியின் தாபங்கள்
எல்லாவிதமான
நிர்பதங்களையும் முறையடித்து
வலுவற்றதொரு வாழ்வின்
போக்கிடமற்று
உயிர் துளிகள் விணாகி
போனதொரு நிலையில்
முதுமையுறும் உடல்களின்
நர்ததனங்கள்….
காமம் சேராத
வாழ்வின் காதல் முறிவின்
வழியற்ற வெளிகளில்
இனி யாருடனும்
என் செவிப்பறைகளில
இசையற்ற வறண்ட
பாலைவெளிகளில
கசிகின்றது உயிரின்
கடைசி வரிகள்….

எல்லோருக்குமான
சுயதுளிகளுடன்
தேவைகளுடன் வாழ்வு
தன் போக்கை சிருஷ்டிதத போது
எல்லோருக்குமானதொரு
இலக்கையும் நாம்
இழந்து நிற்கின்றோம்…!

சகல தாபங்களுடன்
நீ மரணிக்கிறாய்
~நான்|
நம் கதலின்
சுயம் நசிந்த
முற்றுப்பெறாத புள்ளிகளை
தேடி
ஒளியாண்டுகளை தாண்டி
வேர் தேடி
அலைகின்றேன் என
சக நீள்
கொடுக்குகளுடன்…….

 06.05.2005

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: