கடவுள் எனது நண்பன்


அது ஒரு
மலையில்தான் நிகழ்ந்ததது…

நீரோடைகளில்
ஊற்று நீரின்
வற்றிய நாளில்
அது நடந்தது…

எனக்கு நடக்கும்
என்று நான்
நினைவிலும் எண்ணவில்லை…

அம்மாவுக்கும்
அம்மாவுக்கும் தெரியாத
வகையில்
புதிதாக எனது
பிறப்புடன் நிகழ்ந்ததது…

இருளின்
கறுமையின் படர்ந்த
ஓர்
நாளில்
அனைத்தும் நிகழ்ந்தன…

நண்பனிடம் ஓடினேன்
அவனிடம்
சொல்லியவைகளுக்கு
பின்பும்
என்னிடம் சொல்லாமல்
போனவைகளை
எங்கும் சென்று
சொல்ல முடியாதவனாய்….

ஒரு நாளில்
ஆங்கில வகுப்பறையில்
எனது மொழிகளில் துர்வாறப்படும்
நேரத்தில்
ஆசிரியையின்
அக்கறையில் மெதுவாக
ஒரு குருனைப் போல்
தடவி
மழையில் நனைந்தபடி
நகரத்தில் திறக்காத
அறையொன்றில் அவருக்கும்
எனக்குமான சம்பாசனையில்
அவரை கண்டேன்…

சிலுவையும்
முற்களும் சுமந்த
நாளில்
தத்துவங்களும்
அறிவிக் காயங்களும் பிடிபட்ட
எனது காதலின் மரணத்தோடு
அது நிகழ்ந்தது…
கடவுள் எனது நண்பன்
நண்பர்கள் விலகி
சென்ற ஒரு துயர நாளில்
கடவுள் எனது நண்பன்…

நண்பனாக
கடவுள் எனது வரைப்படத்தில்
என்றும் சந்தேக கோடுகளின் போது
உங்களைத்தான் நினைத்துக்கொள்கிறேன்
ஆசிரியரே…
நீங்கள்தான் அந்த சந்தோசத்தின்
மைய புள்ளி.

எல்லோரிடமும் ஒரு
கடவுள் இருந்தது….
கடவுள் புதிரா
வினாவா?
கேட்கப்படும்
கேள்விகளில் எல்லாம் கடவுளின்
தரிசனத்தை
உணர்ந்தேன….
கடவுளின்
பெயரால்
நிகழ்த்தப்படும்
வன்முறையை மட்டும்
எப்படி அனுமதியது…..?

Advertisements