ஆகவே


ஆகவே
அதை ஏன்
செய்கிறீர்கள் என்பதுதானே
உங்களின் கேள்வி……
சும்மா இருப்பதனால் தான்
அதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன்
ஆக!
அதை செய்வதனாலும்
சும்மாதான் இருக்க
போகின்றேன்….
    12.11.2007

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: