நிறம் என்ன பெண்ணே:


அவள்
போய்விட்டாள
அரையெங்கும்
அவளின் வாசனை
பரவிக்கொண்டிருந்தது…..
ஒரு வேலை
அவள் இருந்து சென்ற
இடத்தில
எனது தொலைந்த
இருப்பின் மறுமுகம
தென்பட கூடும்…..
என்னால்
நம்பமுடியவில்லை
மற்றொரு முறையும்
மற்றொரு முறையும்
காதலின சந்திப்புகள்
கவிதைகளுடன்
அரங்கேறுகின்றது…..

பச்சை நிறத்திலிருந்த
எனது
இருட்டறையில்
தற்சமயம்
வெள்ளை ப10ச்சிகள்
ப10ரி பார்த்தேன்..
அப்போதாவது
ஏதேனும்
வன தேவைகளாவது
வராதா என்ற
ஏக்கத்தில்….
உன் அiறியின்
நிறம் என்ன பெண்ணே:

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: