கண்ணாடி அறைகள்


 

நீண்ட பொழுதொன்றில்அறையெங்கும் பரவும்  

சூரியனின் செங்கதிரின் ஒளி நாளில்

காற்றின் மொழி வரிகள்

சுனியத்தின் இசை வரிகள் போல

வானத்தில் தனித்து

பறக்கும் பறவையின் தனிமை குரலின்

கையெழுத்தை திருத்தும்

நாள் ஒன்றில்

நிமிர்ந்த கனவொன்றின்

ப்யணிக்கும் தினபடி நாளில்

மனம் தேடும் புதிய உறவுக்கான

சந்திப்புக்கலின் ஏக்கங்கள் மீதமாக…

செம்மைப்படுத்தும் வரிகலுடன் சிரிபொலி பரவும்

அறையின் கண்ணாடி

வளையத்தில் மீனீன் மாதிரியாக கைதிகள்

கைதிகள் போல் சப்தம்

ஏதுமற்று

வழிப்போக்கனின்

தேடலாய்….

வாழ்வு நம் அன்றாட காட்சிகளை ஒரு கூனியக்கிழவியின் மாய

மாளிகையின் அடைப்பட்ட தவிப்பாய்

சிரிபிலும் புதிதாக பூக்கும் நட்பிலும் காற்று மொழியின்

 

கவிதை வரிகளுடன் பகிர்தல் படரும் கொடிமரமாய்…..!

 

 

 

 

Advertisements

8 Comments (+add yours?)

 1. Regina Thruman
  Mar 26, 2011 @ 11:22:21

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 2. Loraine Scheele
  May 02, 2011 @ 22:42:03

  Having been just browsing for useful blog posts intended for the project research when I happened to stumble on yours. Thanks for this useful material!

 3. Dreams promotional code
  Jul 07, 2011 @ 22:21:19

  Probably the most comprehensive and very well thought out write-up I have found on this subject on the net. Maintain on writing, I will keep on visiting to read your new content. This is my fifth time visiting your website .

 4. Training Online
  Jul 26, 2011 @ 10:18:06

  Youre not the average web site writer, guy. You certainly have anything potent to add on the internet. Your design is so powerful that you could virtually get away with being a bad writer, but youre even amazing at expressing what you have to express. Such a excellent blog. Ill be back for a lot more.

 5. Sizegenetics Review
  Jul 28, 2011 @ 06:30:47

  hey there, this may be little offtopic, but i am hosting my site on hostgator and they will suspend my hosting in 4days, so i would like to ask you which hosting do you use or recommend?

 6. Training Online
  Jul 31, 2011 @ 16:29:33

  I enjoyed reading your blog. Keep it that way.

 7. money saving tips for college students
  Aug 28, 2011 @ 15:55:32

  hey there, this may be little offtopic, but i am hosting my website on hostgator and they’ll suspend my hosting in 4days, so i would like to ask you which hosting do you use or recommend?

 8. claim back ppi charges
  Sep 08, 2011 @ 06:47:07

  I enjoyed reading your weblog. Keep it that way.

%d bloggers like this: